فــــر

HE 615

فر برقی 60 سانتیمتر
برچسب مصرف انرژی: A
ظرفیت: 56 لیتر

کد کالا :
وضعیت : موجود
HL 840

فر برقی 60 سانتیمتر
برچسب مصرف انرژی: A
ظرفیت: 59 لیتر

کد کالا :
وضعیت : موجود
HE 635

فر برقی 60 سانتیمتر
برچسب مصرف انرژی: A

کد کالا :
وضعیت : موجود
HX 790

فر برقی 60 سانتیمتر
برچسب مصرف انرژی: A
ظرفیت: 56 لیتر

کد کالا :
وضعیت : موجود
HL 890 INOX

فر برقی 60 سانتیمتر
برچسب مصرف انرژی: A
ظرفیت: 56 لیتر

کد کالا :
وضعیت : موجود
HL 870 INOX

فر برقی 60 سانتیمتر
برچسب مصرف انرژی: A
ظرفیت: 56 لیتر

کد کالا :
وضعیت : موجود
HL 940

فر برقی 90 سانتیمتر
ظرفیت: 91 لیتر

کد کالا :
وضعیت : موجود
HX 45.15

فر ترکیبی 60 سانتیمتر
برچسب مصرف انرژی: A
ظرفیت فر بالا: 46 لیتر
ظرفیت فر پایین: 29 لیتر

کد کالا :
وضعیت : موجود
FGA 820

فر گاز و برق 60 سانتیمتر
برچسب مصرف انرژی: A
ظرفیت: 56 لیتر

کد کالا :
وضعیت : موجود