نظرسنجی درباره خدمات

نظرسنجی درباره خدمات

 • 1- آیا نصاب در زمان تعیین شده مراجعه کرده است؟

  • بلی
  • خیر              
 • 2- آیا کارت شناسایی نصاب را رؤیت کردید؟

  • بلی
  • خیر
 • 3- نحوه برخورد نصاب چگونه بود؟

  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • بد
 • 4- پوشش و وضع ظاهری وی چگونه بود؟

  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • بد
 • 5- آیا از روکفشی استفاده می کردند؟

  • بلی
  • خیر
 • 6- آیا برگ ارزش یابی موجود در دفترچه گارانتی را تکمیل کردید؟

  • بلی
  • خیر
 • 7- آموزش مناسبی ارائه دادند؟

  • بلی
  • خیر
 • 8- آیا به آموزش بیشتری نیاز دارید؟

  • بلی
  • خیر
 • 9- آیا نصاب از لحاظ فنی رضایت شما رابرآورده کرد؟

  • بلی
  • خیر
 • 10- آیا ماده  شوینده یا لوازم جانبی از نصاب خریداری کردید؟

  • بلی
  • خیر